RO | EN

1. Argumente ale înfiinţării

Secolul XXI este o sinteză a întrepătrunderilor ştiinţelor cu teologia, pe baza unor legături care coboară în istorie până spre începuturile creştinismului şi au rădăcini precreştine. De exemplu, în diverse tradiţii religioase (caldeiană, egipteană, indiană, musulmană) ştiinţele aveau un rol precis. Se cunosc influenţele benefice determinante, în religiile enumerate, ale unor ştiinţe ca: matematica, astronomia, medicina, ştiinţele naturii.

Pe fundamentul revelaţional al Evangheliei – cuvântul rostit de Cuvântul întrupat, Hristos, în era creştină s-a pus, de asemenea, în valoare, dialogul dintre credinţă şi ştiinţă. De la sfinţii teodidacţi (cei mai mulţi dintre Părinţii Patericului) şi până la sfinţii savanţi (Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie de Nazianz, Sfântul Grigorie de Nyssa) sau creat legături ce se construiesc, deopotrivă, pe pilonul credinţei şi pe cel al ştiinţelor, care se transformă în „slujitoare ale lui Dumnezeu“. Aceasta este relaţia dintre Teologie şi Gnoseologie transpusă astăzi în demersuri de cercetare interdisciplinară, prin care ştiinţele aduc argumente persuasive pentru credinţă, iar teologia preia cunoaşterea de la limita la care o aduc ştiinţele şi o înalţă, metafizic, până la izvorul ştiinţelor, care este Dumnezeu.

Pe aceste argumente, la iniţiativa Centrului Eparhial din Galaţi – a arhim. drd. Daniil Oltean, susţinut de preoţii – profesori ai Departamentului Teologic al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie, cu binecuvântarea ÎPS prof. univ. dr. Casian Crăciun al Dunării de Jos şi cu aprobarea Senatului Universităţii „Dunărea de Jos“, din anul 2009 funcţionează acest Centru de Studii Interdisciplinare „Sfântul Ioan Damaschin“.

2. Obiective propuse

 1. Centrul de Studii Interdisciplinare „Sfântul Ioan Damaschin“, care funcţionează în cadrul Departamentului teologic al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie de la Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galaţi îşi propune mai multe obiective:
 2. punerea în valoare a operelor Sfinţilor Părinţi care au folosit, în conjectura lor teologică, demonstraţia ştiinţifică;
 3. găsirea unor punţi de dialog dintre teologie şi diverse ştiinţe reale sau umaniste, în baza relaţiei mai sus-amintite;
 4. organizarea unor conferinţe, pe teme de interes actual, cu abordarea unor subiecte interdisciplinare, pe relaţia ştiinţifică dintre Teologie şi: Matematică, Fizică, Chimie, Astronomie, Medicină, Cibernetică, Metalurgie, Sociologie, Filosofie, Ecologie, probleme de bioetică;
 5. punerea în valoare a unor lucrări de ultimă oră, cu caracter interdisciplinar, prin lansări de carte sau alte evenimente editoriale;
 6. editarea/tipărirea celor mai valoroase dintre referatele susţinute în cadrul Centrului, în revista acestuia – „Credinţă şi cunoaştere. Interferenţe“, pe site-ul Centrului, în fascicula universitară „Teologie şi educaţie la Dunărea de Jos“, în revista eparhială „Călăuză ortodoxă“.

3. Metoda de lucru

 1. se identifică temele de frontieră, aflate astăzi în interesul lumii ştiinţifice şi teologice, deopotrivă;
 2. se subliniază cuvintele şi ideile-cheie, care încopciază teologia de alte ştiinţe;
 3. se invită, spre a conferenţia, cadre universitare - teologi cu deschidere spre ştiinţă şi oameni de ştiinţă cu deschidere spre teologie şi viaţă duhovnicească;
 4. se iniţiază un dialog între propunătorul temei şi auditoriul alcătuit din cadre universitare, cercetători, studenţi, masteranzi, doctoranzi;
 5. se evită stilul polemic, deconstructiv şi se marşează pe dialog interdisciplinar. Se confruntă ideile şi nu oamenii!;
 6. din punct de vedere teologic, rezultatele sunt valorificate apologetic;
 7. din punct de vedere ştiinţific, rezultatele sunt lansate spre a fi cunoscute, analizate, adnotate şi îmbunătăţite.

4. Structura de personal

Coordonator de Centru:

ÎPS prof. univ. dr. Casian Crăciun

Secretari ştiinţifici:

 • Arhim. drd. Daniil Oltean
 • Pr. lect. dr. Lucian Petroaia
 • Conf. dr. Lucia Balint
 • Ing. Simona Mavromati

Membri:

 • Pr. prof. dr. Ionel Ene
 • Pr. conf. dr. Leontin Popescu
 • Pr. conf. dr. Cristian Gagu
 • Pr. lect. dr. Gabriel Pandele
 • Pr. lect. dr. Sorin Marinescu
 • Pr. lect. dr. Ovidiu Soare
 • Pr. dr. Iulian Eni
 • Conf. dr. Denisia Mihaela Liuşnea
 • Lect. dr. Cătălina Neculai
 • Lect. dr. Gina Scarlat

5. Informaţii privind perfecţionarea teologico-ştiinţifică a membrilor centrului

Unii dintre membrii centrului de cercetare au absolvit studii doctorale sau au urmat diverse specializări în străinătate. Toţi membrii participă constant la conferinţe naţionale şi internaţionale pentru diseminarea rezultatelor cercetărilor lor. Acest lucru s-a înfăptuit prin diverse programe universitare, care au creat oportunitatea de a cerceta surse rare şi preţioase, de a consulta publicaţiile instituţiilor partenere, de a întâlni şi lucra cu cercetători ştiinţifici şi cadre universitare din alte Centre din străinătate, în vederea fructificării rezultatelor muncii de cercetare, prin participarea, cu referate, la diverse manifestări ştiinţifice internaţionale.

 

Prenume şi nume

Grad didactic

Disciplina de studiu

Limbi străine cunoscute

Studii, specializări sau participări la diverse evenimente ştiinţifice în străinătate

ÎPS Casian Crăciun

Prof.

Liturgică

Spiritualitate ortodoxă

Spiritualitate filocalică

Franceză

Italiană

Greacă

Studii doctorale la Universitatea din Strasbourg – Franţa (1981-1984)

Participant la congrese, simpozioane şi întruniri teologice, în: Franţa, Italia, Belgia, Grecia, Bulgaria, Turcia, Siria, Ucraina, Polonia, Rusia

Arhim.

Daniil Oltean

Coresp.

Spiritualitate ortodoxă

Sociologie

Franceză

Engleză

Greacă

Studii doctorale la EHESS din Paris – Franţa şi Salonic – Grecia (2010-actualitate)

Participant la conferinţe în: Franţa, Anglia

Pr. Ionel Ene

Conf. Director de Departament Teologic, Galaţi

Istoria Bisericii Universale

Istoria Bisericii Ortodoxe Române

Franceză

Engleză

Studii de specializare în teologie la Institutul „Sainte Sérge“ ˜– Paris, Franţa (1990-1991).

Participant la congrese, simpozioane şi întruniri teologice, în: Franţa, Italia, Belgia, Polonia, Ucraina

Pr. Leontin Popescu

Conf.

Bioetică

Teologie liturgică

Istoria religiilor

Italiană

Franceză

Engleză

Studii doctorale la Institutul de Liturgică Pastorală „Santa Giustina“ Padova, Italia (1998-2000)

Participant la congrese, simpozioane şi întruniri teologice, în: Franţa, Italia, Elveţia

Pr. Cristian Gagu

Conf.

Studiul Vechiului Testament

Istoria Sinoadelor

Bizantinologie

Franceză

Engleză

Bursă de studiu al limbii greceşti

(Salonic - Grecia, 2000)

Lucia Balint

Conf.

Ecologie – protecţia mediului în industrie

Franceză

Engleză

Participări la simpozioane ştiinţifice şi conferinţe în: Elveţia, Italia,  Bulgaria, Portugalia, Spania, Cehoslovacia, Turcia

Mihaela Denisia Liuşnea

Conf.

Istoria veche a romanilor

Preistorie şi Arheologie

Arheologie şi istorie la Dunărea de Jos în perioadă romană şi romano/bizantină

Istoria creştinismului la Dunărea de Jos. Mărturii arheologice

Franceză

Engleză

Italiană

Spaniolă

Studii doctorale la Institutul de Istorie A. D. Xenopol Iaşi şi Universitatea Al. I. Cuza Iaşi (1997-2004)

Participant la congrese, simpozioane şi întruniri teologice, în: Franţa, Italia, Spania, Republica Moldova şi în ţară

Cătălina Neculai

Lect.

Studii literare şi culturale

Geografie urbană

Engleză

Franceză

Italiană

Studii postuniversitare la Universitatea Warwick din Anglia.

Lector la Universitatea Coventry

Pr. Gabriel Dorin Pandele

Lect.

Istoria Bisericii Universale

Patrologie

Literatură patristică

Franceză

Engleză

Studii masterale la Institutul din Chambesy – Geneva (2001-2002)

Participant la Congresul Internaţional de teologie de la Bosé – Italia (2006, 2007)

Pr. Sorin Marinescu

Lect.

Teologie dogmatică

Teologie morală

Franceză

Engleză

Bursă de studiu al limbii greceşti (Salonic – Grecia, 2000)

Pr. Lucian Vasile Patroaia

Lect.

Liturgică

(Muzică bisericească şi Artă creştină)

Franceză

Engleză

Rusă

Participant la conferinţe, simpozioane, întruniri teologice internaţionale, la: Taizé – Franţa (1994),  Sofia – Bulgaria (septembrie 2001), Harkov – Ucraina (mai 2005), Varşovia – Polonia (septembrie 2009).

Pr. Ovidiu Soare

Lect.

Sociologie

Franceză

Participant la congrese, simpozioane şi întruniri teologice, în ţară

Ing. Simona Mavromati

Asist.

Informatică

Specialist IT

Engleză

Greacă

Participant la diverse evenimente ştiinţifice şi culturale, în ţară

Gina Scarlat

Lect.

Patrologie

Limbi clasice: greaca şi latina

Germană

Greacă

Feanceză

Bursă de studii Germania, prin Diakonische Werk (2005)

Curs intensiv de limbă germană, la Institutul Protestant lutheran din Sibiu (2004-2006)

Pr. Iulian Eni

Coresp.

Patrologie

Greacă

Engleză

Franceză

Studii doctorale şi post-doctorale la Universitatea din Tesalonic, Grecia (1999-2013)

6. Valorificarea cercetării

 • 1. vol. „Teologie şi educaţie la Dunărea de Jos“ - fascicula Departamentului Teologic al Facultăţii de Istorie, Filozofie şi Teologie din Galaţi (apare anual; până în prezent au fost publicate 12 volume);
 • 2. „Credinţă şi cunoaştere. Interferenţe“ - revista Centrului (apare anual, până în prezent a fost publicat 1 volum, în decembrie 2010);
 • 3. „Călăuză ortodoxă“ – revista Arhiepiscopiei Dunării de Jos, la pagina „Studii“ (revista apare lunar, neîntrerupt, de 24 de ani);
 • 4. site-ul Centrului, pe adresa wwwstudiiinterdisciplinare.ro.

 

7. Bibliografie orientativă pentru relaţia ştiinţă-teologie:

1. Boia, L., Pentru o istorie a imaginarului [For a history of imagination], Editura Humanitas, Bucureşti, 2000.

2. Bühler, Pierre et Karakash, Clairette (éd.), Quand interpréter, c’est changer. Pragmatique et lectures de la Parole. Actes du Congrès international d’herméneutique, Neuchâtel, 12-14 septembre 1994, Genève, Labor et Fides, 1995.

3. Bühler, Pierre et Karakash, Clairette (éd.), Science et foi font système. Une approche herméneutique, Genève, Labor et Fides, 1992;

4. Descartes, René, Discours de la méthode (deuxième partie: Principales règles de la méthode; troisième partie: Quelques règles de la morale tirées de cette méthode).

5. Dreyfus, Hubert, What computers still can’t do: A critique of artificial reason. Cambridge, MA: MIT Press, 1992.

6. Heisenberg, Werner, Paşi peste graniţe [Across the Frontiers], Editura Politică, Bucureşti, 1997.

7. Karakash, Clairette, Au mirroir de l’intelligence artificielle, in the volume Science et foi font système. Une approche herméneutique, Genève, Labor et Fides, 1992.

8. Ladrière, Jean, L’articulation du sens: Discours scientifique et parole de la foi, Aubier Montaigne-Editions du Cerf, 1970; Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 1970.

9. Lemeni Adrian (Ed.), Repere patristice în dialogul dintre teologie şi ştiinţă [Patristic references in the dialogue between theology and science], Ed. Basilica, Bucureşti, 2009.

10. Luz, Ulrich, La Bible: Une pomme de discorde, Essais Bibliques 21, Genève: Labor et Fides, 1992.

11. Pârvu, Ilie, Introducere în epistemologie [Introduction to Epistemology], 1998, ch. 4 (Raţionalitatea ştiinţei: imanentă sau transcendentă? [The rationality of science: immanent or transcendental?].

12. Penrose, Roger, Incertitudinile raţiunii-umbrele minţii [Shadows of the Mind], Ed. Tehnică, Bucureşti, 1999.

13. Penrose, Roger, Mintea noastră cea de toate zilele, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1996.

14. Ratzsch, D., Philosophy of science: The natural sciences in Christian perspective. Downers Grove: InterVarsity, 1986.

15. Richardson, W.M. and Wildman, W.J., Religion and Science, Routeledge, 1996.

16. Ricoeur, Paul, Du texte à l’action. Essais d’herméneutique, troisième partie (Idéologie, outopie et politique), Le Seuil, Paris, 1986.

17. Stăniloae, pr. Dumitru, Teologie dogmatică ortodoxă [Orthodox Dogmatic Theology], vol. I, ch., EIBMBOR, Bucureşti, 1978.

18. Trăuşan-Matu Ştefan, Lemeni Adrian, Caragiu Florin, “Language in Mathematics, Science, and Artificial Intelligence vs. Language in Theology”, in B. Nicolescu, M. Stavinschi (eds.), Transdiciplinary Approaches of the Dialogue Between Science, Art and Religion in the Europe of Tomorrow, Ed. Curtea Veche, Bucureşti, 2008 pp. 183-192.

19. Trausan-Matu, Stefan, “Psihologia roboţilor” [Robot psychology], în Constandache, G.G., Ştefan Trăuşan-Matu, Şt., M. Albu, C. Niculescu, Filosofie şi ştiinţe cognitive [Philosophy and cognitive sciences], MatrixRom, 2002.

20. Trausan-Matu, Stefan, Human Language and the Limits of Artificial Intelligence. A New Religion-Science Relation, Proceedings of the Metanexus Conference Science and Religion: Global Perspectives Conference, 2005, Philadelphia, USA, http://www.metanexus.net/conference2005/pdf/trausan-matu.pdf.

21. Warnier, Jean-Dominique, L’homme face à l’intelligence artificielle. ,Paris, Editions d’organisation, 1984.

22. Yannaras, Christos, La Foi vivante de l’Église Introduction à la théologie orthodoxe, Cerf, Paris, 1989.

23. Yannaras, Christos, Libertatea moralei [The Freedom of Morality], Editura Anastasia, Bucureşti, 2002.